عزیزم

بخند! 

لبخند تو

تمام منحنی‌های جهان را

بی‌اعتبار می‌کند