زندگی ام قطاری است 
که ریل ها مدام به حرکتش میخوانند
گاهی هم که ریل ها اجازه توقف میدهند
قطارهای پشت سر فرصت نمیدهند بفهمیم
شکل ماندن چگونه است...