عاشقی کردن به هر دینی رواست

چونکه عاشق از همه عالم جداست


آنکه در بتخانه هم معشوقه بیند

سرزنش براو نمودن هم خطاست


او که در میخانه می جوید نگار

در دلش میخانه ای از او به پاست