این متن خیلی زیبا و محشر را  بخوانید


"قطار زندگی"🌺🍃🌺

🌺🍃🌺




Life is like a journey on a train...

with its stations...

with changes of routes...

and with accidents !


زندگی مانند سفر کردن با قطار 

است، به همراه ایستگاه ها، 

تغییر مسیرها و حوادث!!!!!!



We board this train when we are born and our parents are the ones who get our ticket.

ما با تولدمان به این قطار سوار میشویم و والدینمان کسانی هستند که بلیت این سفر را برایمان گرفته اند......



We believe they will always travel on this train with us.

ما فکر میکنیم که آنها همیشه همراه ما در این قطار سفر خواهند کرد.....



However, at some station our parents will get off the train, leaving us alone on this journey.

اما در یک ایستگاه آنها از این قطار پیاده میشوند و ما را در این سفر تنها میگذارند.......


🚂🚋🚋🚋🚋

As time goes by, other passengers will board the train, many of whom will be significant - our siblings, friends, children, and even the love of our life.

با گذشت زمان مسافران دیگری وارد قطار میشوند کسانی با اهمیت مانند: دوستان،فرزندان و حتی عشق زندگی مان..... 


🚂🚋🚋🚋🚋

Many will get off during the journey and leave a permanent vacuum in our lives.

بسیاری از آنها در طول مسیر این سفر، ما را ترک خواهند کرد و جای خالیشان در زندگی ما بجا میماند......


🚂🚋🚋🚋🚋

Many will go so unnoticed that we won't even know when they vacated their seats and got off the train !

بسیاری هم آنچنان بی سر و صدا میروند که ما حتی متوجه ترک کردن صندلی و پیاده شدنشان نمیشویم.....


🚂🚋🚋🚋🚋

This train ride will be full of joy, sorrow, fantasy, expectations, hellos, good-byes, and farewells.

سوار بر این قطار پر از تجربه ی شادی، غم، رویاپردازی، انتظارات، سلام ها،خداحافظی ها و آرزوهای خوب است.....


🚂🚋🚋🚋

A good journey is helping, loving, having a good relationship with all co passengers...

and making sure that we give our best to make their journey comfortable.

یک سفر خوب همراه است با کمک کردن، عشق ورزیدن، داشتن رابطه خوب با بقیه همسفران و اینکه مطمئن بشیم تمام تلاشمان را بکنیم تا سفری راحت داشته باشند.....


🚂🚋🚋🚋🚋

The mystery of this fabulous journey is :

We do not know at which station we ourselves are going to get off.

راز این سفر بسیار زیبا این است که:

ما نمیدانیم در کدامین ایستگاه قرار است پیاده شویم.


🚂🚋🚋🚋🚋

So, we must live in the best way - adjust, forget, forgive and offer the best of what we have.

پس باید به بهترین شکل زندگی کنیم-سازگار باشیم، فراموش کنیم، ببخشیم و بهترین چیزی که داریم را ارائه دهیم....


🚂🚋🚋🚋🚋

It is important to do this because when the time comes for us to leave our seat... we should leave behind beautiful memories for those who will continue to travel on the train of life."

تمامی اینها مهم خواهد بود چراکه هنگامی که زمان آن برسد که ما مجبور به ترک صندلی خود بشویم، می بایست برای آنها که سفرشان با قطار زندگی ادامه دارد خاطرات زیبایی از خود بجا بگذاریم.....



🚂🚋🚋🚋🚋

Thank you for being one of the important passengers on my train... don't know when my station will come... don't want to miss saying: "Thank you"

از شما متشکرم که یکی از مسافران مهم قطار همراه من بودید، 


من نمیدونم که چه وقت به ایستگاه خواهیم رسید، برای همین نمیخواهم فرصت گفتن "متشکرم" را از دست بدهم...

🌺🍃🌺