یادداشت روزانه 🌿 🌸 

خــدایـا...


یادم بده آنقدر مشغول عیب‌های خودم باشم که عیب های دیگران رانبینم...🌸

یادم بده اگر کسی را بد دیدم قضاوتش نکنم، دعایش کنم...🌸


یادم بده بدی دیدم "ببخشم" ولی بدی نکنم! چرا که نمیدانم بخشیده میشوم یا نه...🌸

یادم بده اگر دلم شکست نفرین نکنم، دعا کنم، نتوانستم سکوت کنم...🌸

یادم بده اگر سخت بگیرم "سخت میبینم"...🌸


یادم بده به قضاوت کسی ننشینم چرا که در تاریکی همه شبیه هم هستیم...🌸

یادم بده چشمانم را روی بدی‌ها و تلخی‌ها ببندم چرا که چشمان زیبا، بی‌شک زیبا میبینند...🌸


خدای همیشگی من!!

نمیدانم امروز هستم یا فردا...🌸

تو از ازل مرا یافته ای و من هنوز در جستجوی توام...🌸


یاریم کن لبخند خود را نثار تمام کسانی کنم که دلم را شکستند،

قضاوتم کردند،

نادیده‌ام گرفتند...🌸


یادم بده از آدمها خرده نگیرم... اگر بد شدند بدی دیدند! من خوب هستم و خوب می‌مانم...🌸

چرا که خوب بودن هنر نیست، خوب ماندن هنر است...🌸


  🌺🍃🌺