بازار ماتم است دنیا بدون تو
بی رونق و کساد،،دنیا بدون تو
فرقی نمیکند ،خورشید میدمد
یا ماه خوشگل است،دنیا بدون تو
هر روز هفته اش از جمعه بدتر است
غمگین و بی رمق ،،،دنیا بدون تو
شعرو قصیده،، و هر جمله قشنگ
بی معنی است وسرد ، دنیا بدون تو
هر روز بدتر از روز گذشته است
فردا نمیرسد،،،،،، دنیا بدون تو
تا آخرش کجاست؟مرگ همین غزل
بی شکل و محتواست ،دنیا بدون تو
شکلش عجیب و تلخ ،رنگش سیاه و مات
امید هم که نیست،،،،،دنیا بدون تو.....
‌‌