ریتا خواننده مشهور ایرانی .اسرائیل در صحن سازمان ملل

از اینجا 👇👇👇👇