سه چیز برای

"شاد" بودن حیاتی است...

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر


#ادیسون