نـادر از هـند نبـرد ،
 آنچه تـو بـردی ز دلـم!

کـه تـو مهـری
و مهـاری و مهـارت کـردی

دلـم ایران و
 تـو اسـکندر طاییـس اطـوار

زدی و سوختـی و
 کشتـی و غارت کردی . . .  دلنوشته