◈◈ عـــــ℘ـــــزیـــــ℘ـــــزم ◈◈

◈◈ جمـــــ℘ـــــع ڪن حـــــ℘ـــــواستو ◈◈ 

◈◈  بـــــ℘ـــــا تڪســـــ℘ـــــتام ◈◈

◈◈ میـــــ℘ـــــخونم فـــــ℘ـــــاتحتو ◈◈

◈◈ با حـــــ℘ـــــرفام میـــــ℘ـــــدوزم ◈◈

◈◈ بـــــ℘ـــــہ هـــــ℘ـــــم لبـــــ℘ـــــاتو ◈◈

◈◈ ســـــ℘ـــــلام برســـــ℘ـــــون ◈◈

◈◈ از عـــــ℘ـــــمہ تا خـــــ℘ـــــالتو ◈◈

◈◈ بســـــ℘ـــــہ ؟ یـــــ℘ـــــا بـــــ℘ـــــاز ◈◈

◈◈ بگیـــــ℘ـــــرم حـــــ℘ـــــالتـــــ℘ـــــو ◈◈

◈◈ چیـــــ℘ـــــیشد ، دیـــــ℘ـــــگہ ◈◈

◈◈ نمیـــــ℘ـــــشنوم صـــــ℘ـــــداتو

*************