‍ من آموخته ام ساده ترین راه برای شادبودن ٬دست کشیدن از گلایه است .


من آموخته ام تشویق یک آموزگار خوب می تواند زندگی شاگردانش را دگرگون  کند.


من آموخته ام افراد خوش بین نسبت به افراد بدبین ٬عمر طولانی تری دارند.


من آموخته ام نفرت مانند اسید ٬ظرفی راکه درآن قرار دارد٬ازبین می برد.


من آموخته ام ٬بدن برای شفا دادن خود توانایی عجیبی دارد فقط باید با کلمات مثبت با آن صحبت کرد.


من آموخته ام اگر می خواهم خوشحال باشم باید سعی کنم دل دیگران را شاد کنم .


من آموخته ام اگر دو جمله ی «خسته ام» و«احساس خوبی ندارم » را از زندگی حذف کنم بسیاری از بیماری ها وخستگی ها برطرف می شوند .


من آموخته ام وقتی مثبت فکر می کنم شادتر هستم وافکار مهرورزانه در سر می پرورانم .


وسرانجام این که 


من آموخته ام با خدا ٬همه چیز ممکن است .https://instagram.com/ali_az59

https://telegram.me/likethi