دنیا مثل مادرت نیست
که ظهر سرش داد بزنى
و شب برای شام صدات کنه،
دنیا ولت میکنه تا از گشنگى بمیرى